Soutěžte s programem LANOVKA ZDARMA a vyhrajte parádní SEAT Tarraco na víkend!

Ubytuj se >> Svez se LANOVKOU ZDARMA >> Vyfoť se a sdílej >> Užij si výhru!

Skiareál Ještěd si pro vás připravil společně s partnerskou značkou SEAT letní soutěž o atraktivní SEAT Tarraco na víkend. Rezervujte si svůj pobyt v některém z ubytovacích zařízení zapojených do programu LANOVKA ZDARMA, využijte svůj poukaz na lanovku a pochlubte se svojí kreativní fotografií z našeho JEŠTĚD Fotopointu na sociálních sítích Facebook nebo Instagram, označenou hashtagy #horyzarohem a #seatcz. Majitele nejoriginálnější fotografie odměníme zapůjčením tohoto TOP modelu na víkend.

  • Více informací o programu LANOVKA ZDARMA a kde se ubytovat naleznete zde.
  • Seznamte se blíže s modelem SEAT Tarraco na www.seat.cz.

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM  „SEAT Tarraco na víkend

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je obchodní společnost TMR Ještěd a.s., IČ: 060 80 413, se sídlem: Liberec,
Liberec V – Kristiánov, Jablonecká 41/27, PSČ: 460 05 (dále jen “organizátor"), provozovatel skiareálu Ještěd.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2020 do 31.8.2020 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.skijested.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“).

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěžícím se může stát každý uživatel sociální sítě Instagram nebo Facebook starší 18 let, který současně splňuje tyto podmínky:

a)       soutěžící je držitelem platného řidičského průkazu skupiny B, a

c)       má na území České republiky trvalý pobyt, a

d)       v průběhu měsíců června – srpna 2020 se ubytuje v některém z partnerských ubytovacích zařízení organizátora, které jsou zapojeny do projektu LANOVKA ZDARMA (seznam partnerských ubytovacích zařízení je uveden na www.skijested.cz) a

e)       využije voucher na lanovku, který od partnerského hotelu obdrží, a

f)        pořídí a zveřejní fotografii způsobem níže uvedeným.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. MECHANISMUS SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ.

Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím Instagramu nebo Facebooku. Každý soutěžící, který využije svůj voucher na lanovou dráhu Skalka, má za úkol pořídit fotografii na horní Skalce v JEŠTĚD FOTOPOINTu a následně tuto fotografii sdílet s hashtagy #horyzarohem a #seatcz na Facebooku a Instagramu.

Soutěžící mohou použít libovolný počet fotografií. Do soutěžního kola budou zahrnuty pouze fotografie umístěné nejpozději dne 31.8.2020 ve 23:59:59 hodin. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria, nepříčí se dobrým mravům a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora (dále jen „Fotografie“). Veškeré Fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou z řad zaměstnanců organizátora. Výhercem bude soutěžící, jehož Fotografii odborná porota TMR vyhodnotí dle vlastního uvážení jako nejoriginálnější. Vyhlášení výherce proběhne první týden v září 2020 prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK a INSTAGRAM.

5. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhrou se rozumí poukaz na víkendové zapůjčení vozu SEAT Tarraco, prostřednictvím společnosti Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5-Jinonice (případně některého z autorizovaných partnerů značky SEAT).

Organizátor bude nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím sociální sítě Instagram nebo Facebook. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 7 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, nebo pokud se ukáže, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži, ztrácí výherce právo na výhru a výhercem se stává další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není výhra udělena. Výhru může výherce využít výlučně pro vlastní potřebu – poukaz je nepřenosný. Při převzetí výhry, jakož i při její realizaci je nutné předložit platný doklad totožnosti a platný řidičský průkaz skupiny B. Předpokládaný termín realizace výhry je druhá polovina září 2020, konkrétní termín bude zvolen po domluvě dle aktuálních možností provozovatele. Nejzazší termín pro uplatnění výhry je 31.12.2020. Zobrazený model a výbava jsou pouze ilustrační.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů účastníků v soutěži probíhá v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 a zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů Organizátorem jsou dostupné na webových stránkách
http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr-cz/v sekci Ochrana osobních údajů.

Soutěžící vstupem do soutěže uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi, s použitím své emailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že byl organizátorem soutěže informován o všech právech vyplývajících z platných právních předpisů. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje mohou být organizátorem zpřístupněny třetím osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže a členům skupiny TMR Group.

Účastník svou účastí v soutěži projevuje svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově-obrazové záznamy výherců či shromažďovat jejich projevy osobní povahy a souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, jakož i souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy poskytnutých organizátorovi nebo pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním a využitím výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor Fotografii v souladu s jejím určením a / nebo údaje o výherci poskytne.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastí v soutěži účastník soutěže prohlašuje, že je autorem Fotografie nebo má řádný souhlas (spolu) autorů a že Fotografii pořídil v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Účastník soutěže prohlašuje, že pořízením Fotografie a její další distribucí neporušuje žádné právní předpisy, ani žádná práva třetích osob, zejména pak autorská a další práva vážící se k osobám a objektům na fotografii zachycených, přičemž prohlašuje, že v případě, kde je to nezbytné, disponuje všemi potřebnými souhlasy a/nebo licencemi.

Účastí v soutěži účastník soutěže poskytuje organizátorovi bezplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Fotografii ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům Organizátora. Účastník soutěže se zavazuje odškodnit organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění Fotografie v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram či Facebook.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena. Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných na info@skijested.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Liberci dne 26.5.2020.

TMR Ještěd a.s.


JEŠTĚD - HORY ZA ROHEM


Skiareál Ještěd - to pravé místo pro aktivní trávení volného času, vhodné pro individuální sportovce i rodiny s dětmi. Přijeďte k nám tramvají z centra Liberce nebo autem z Prahy za pouhou hodinku.


← zpět na domovskou stránku

LANOVKA ZDARMA - Ubytujte se u našich partnerských hotelů a svezte se ZDARMA lanovkou Skalka!

Více info