slide1

AKTUÁLNÍ PROVOZ

Až do 30.6. je v provozu lanovka Skalka pouze o víkendech.

Těšíme se na všechny návštěvníky jak na kole tak pěšky.

SKIAREÁL JEŠTĚD ZVE NA ÚKLID SJEZDOVEK A ROZDÁVÁ K TOMU SKIPASY

Lanová dráha Skalka nabízí svezení na Ještedský hřeben již od 21.4. a to víkendovým a svátečním provozem. Letní sezónu s denním provozem zahájíme v pátek 29. června v den vysvědčení, kdy všechny děti budou mít lanovku zdarma. K tomu, aby jsme mohli nabídnout krásný zážitek v přírodě, je třeba lesy udržovat v pořádku. Proto vyzýváme všechny, kterým není stav Ještědu lhostejný, aby přišli na pomoc v rámci akce ZELENÝ JEŠTĚD. Uklízet areál od odpadků se bude v pátek 22. června.

Cílem akce je zapojit občany města do čištění ještědských sjezdovek před letními prázdninami. V areálu se po zimní sezóně objevují odpadky, které do přírody opravdu nepatří. Také se sjezdové tratě čistí od kamenů, aby nedocházelo při lyžování k narušení skluznice. „Program dne začíná v 9 hodin, kdy vyvezeme lanovou dráhou Skalka všechny dobrovolníky nahoru a poté se jde sjezdovkami dolů. Konec akce plánujeme na 12. hodinu. Každý, kdo pomůže chránit přírodu na Ještědu, obdrží od Skiareálu Ještěd celodenní skipas na nadcházející lyžařskou sezónu 2018/2019 a denní jízdné pro celou rodinu v létě,“ zve do skiareálu Renata Balašová, zástupce TMR Ještěd. Dobrovolníci se mohou přihlašovat na emailové adrese info@skijested.cz. Pro všechny, kteří přijdou uklízet budou připraveny rukavice a pytle na odpad.

Záštitu nad akcí Zelený Ještěd převzal pan primátor Tibor Batthyány za město Liberec a uskuteční se také za podpory společností Lesy ČR, s.p. a Městské lesy Liberec. Hlavním organizátorem je provozovatel skiareálu Ještěd společnost TMR Ještěd a.s..

 tmr zeleny jested inzerce-page-001

Zrušení SP ve skoku na lyžích

S ohledem na vyjádření pořadatele Svazu lyžování ČR oznamujeme zrušení plánovaného světového poháru ve Skiareálu Ještěd.

Situace nás mrzí, ale věříme, že v sezóně 2019/2020 již budeme moci hostit světovou špičku skoku na ještědských můstcích.

Oficiální vyjádření SLČR

Akce pro bikery! 2 denní jízdné + ubytování jen za 999 Kč

Přinášíme Vám balíček 2 denního jízdného + ubytování ze soboty na neděli jen za 999 Kč!

Více informací a rezervace na ubytovani@skijested.cz

Akce platí do odvolání, tak neváhejte a doražte za námi na kopec!

akce bikepark

Májová fotosoutěž!!!

Na květen jsme si pro Vás připravili soutěž o nejhezčí májovou fotku pořízenou ve skiareálu Ještěd. Soutěž bude probíhat na instagramu a Vaším úkolem je pořídit fotku, sdílet jí na instagramu pod hashtagem #jestedmaycontest a označit @skijested.cz na fotce.

Soutěž bude probíhat do 24.5. a fotek můžete sdílet kolik jen budete chtít.

Vítěz soutěže vyhraje voucher na lanovku pro celou rodinu. (2 dospělí + 3 děti)

jestedmaycontest

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM „PHOTOCHALLENGE #JESTEDMAYCONTEST“


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je obchodní společnost TMR Ještěd, a.s., IČO: 060 804 13, se sídlem:
Jablonecká 41/27, Liberec 5 - Kristiánov, PSČ: 460 05 (dále jen “organizátor"), provozovatel skiareálu Ještěd.


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v termínu od 1.5.2018 do 24.5.2018 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách https:// www.instagram.com/skijested.cz/, www.facebook.com/skijested.cz a také na stránkách www.skijested.cz/https://www.skijested.cz/novinky-ski-areal-jested/433-majova-fotosoutez.html (dále jen „internetové stránky soutěže“).


3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěžícím se může stát každý uživatel elektronické komunitní sítě Instagram (dále jen „Instagram“) starší 15 let, jehož trvalý pobyt se nachází na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.


4. MECHANISMUS SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ.
Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím Instagramu. Každý soutěžící má za úkol pořídit fotografii na téma m
ájováfotografie pořízená ve skiareálu Ještěd a umístit jí na Instagram s označením @skijested.cz, #jestedmaycontest. Soutěžící mohou umístit libovolný počet fotografií. Do soutěžního kola budou zahrnuty pouze fotografie umístěné nejpozději ve 23:59:59 hodin posledního dne soutěžního kola. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria, nepříčí se dobrým mravům a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora (dále jen „Fotografie“). Organizátor vyhodnotí nejpozději do 7 dnů po konci soutěže. Fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení pětičlenou odbornou porotou složenou z řad zaměstnanců organizátora. Odborná porota dle vlastního uvážení vybere jednu (1) nejzdařilejší Fotografii, jejíž autor obdrží níže uvedenou výhru.


5. V
ÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhrou je voucher na sedačkovou lanovku Skalka pro celou rodinu (2 dospělí a 3 děti). Organizátor bude nejpozději do 7 dnů od skončení soutěžního kola výherce kontaktovat prostřednictvím Instagramu. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 7 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru a výhercem se stává další soutěžící v pořadí. Výherce je povinen zaslat fotografii organizátorovi v její nejvyšší kvalitě nejpozději do 7 dnů od získání informace o výhře. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Výhru může výherce využít pro vlastní potřebu, nebo jí věnovat třetí osobě bez nároku na úplatu. Výhru je možné uplatnit po celou dobu letní sezóny.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Pro případ výhry v soutěži poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, jakož i souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním a využitím výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor Fotografii v souladu s jejím určením poskytne. Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem Fotografie a že Fotografii pořídil v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Účastník soutěže prohlašuje, že pořízením Fotografie a její další distribucí neporušuje žádné právní předpisy, ani žádná práva třetích osob, zejména pak autorská a další práva vážící se k osobám a objektům na fotografii zachycených, přičemž prohlašuje, že v případě, kde je to nezbytné, disponuje všemi potřebnými souhlasy a/nebo licencemi.


7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor soutěže žádá až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, o souhlas účastníka ve smyslu platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své emailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora.


8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena. Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných na z.broz@skijested.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Ještěd nabízel dobré podmínky, stabilní ceny i akce, ale lyžaře na konci sezony nepřilákal

Zima byla opravdu vrtkavá a dá se říci aprílová. Prosincové počasí umožnilo zasněžovat a spustit částečný provoz již o víkendu 15.12..  Leden bohužel předvedl totální výkyv teplot a obleva dala zabrat zejména zasněžovačům, kteří drželi nonstop služby a čekali na příznivé podmínky k zapnutí sněžných děl a tyčí. Skiareál Ještěd se nachází v nadmořské výšce 540 -1000 m, což není pro výrobu technického sněhu ideální. Když se k tomu přidá zastaralá technologie, nedostačující retenční nádrž a vysoké teploty není ani v silách profesionálů připravit sjezdové tratě. Prioritou je vysněžit severní stranu včetně problematického, nízko položeného dojezdu sjezdovky Skalka. Celý sever byl uveden do denního provozu až 25.1.. Kapacita výroby sněhu nestačila včas pokrýt rodinné Pláně a to samozřejmě poznamenalo návštěvnost areálu. V únoru se počasí na chvíli umoudřilo, aby o to s větší vervou udeřilo velkými mrazy. Průběh zimy byl zcela nepředvídatelný.

Ukončení provozu není u skiareálu jednoduchá věc a musí se plánovat s předstihem, proto se TMR Ještěd rozhodlo zavřít areál v obdobném termínu jako v jiných letech. Hlavním důvodem však opravdu byla nízká návštěvnost a nezájem lyžařů i přes nezvyšování cen skipasů a pořádání sportovně zábavných akcí s hlavními výhrami celkem ve výši 250 tisíc korun.  Průzkum, který jsme si pořídili, ukázal na zajímavá čísla. Mezi návštěvníky jsou ze 70% lyžaři z Prahy a středních Čech, a pak rovným dílem cizinci a Liberečané. Velmi nás překvapil nezájem místních lyžařů z Libereckého kraje. Je více než jasné, že Ještěd zaspal dobu, kdy se mělo modernizovat a investovat, aby odpovídal standardům evropského lyžování. Nyní se však intenzívně pracuje na povoleních avízovaných rozšíření stávajících sjezdovek a vybudování nové páteřní sjezdovky Nová Skalka. Součástí modernizace je nový zasněžovací systém, retenční nádrže a veškeré služby jako je půjčovna vybavení, lyžařské školy a gastro.

Věříme, že Ještěd se brzy ukáže v novém kabátě a přiláká i ty, kteří k němu denně vzhlíží. Všem lyžařům a snowboardistům děkujeme za návštěvu v naší první sezóně a těšíme se s vámi na další, kterou již nyní připravujeme. Zachovejte nám přízeň.

  

Mgr. Renata Balašová

TMR Ještěd a.s.

Pozvánka pro skialpinisty

Skiareál již nebude  rolbami upravovat sjezdové tratě a celý areál je tedy bezpečný pro skialpinisty, které v době provozu tradičně varujeme před rolbami a jejich lany. Jak přezout z lyží do skialpů radí ski ombudsman Honza Lesák...

Video Ski ombudsman 8.díl zde

„ČERTI NA JEŠTĚDU“ se objevili a předali vítězi soutěže zájezd do Egypta

Stará pověst o třech čertech na Ještědu se naplnila, po svazích se v sobotu 3. 3. proháněli čerti, čertice a malí čertíci se skipasem za stovku. Ti praví, se objevili na vyhlášení slalomu a tipovací soutěže o zájezd do Egypta pro celou rodinu od CK Blue Style. Vítězem obřího slalomu s časem 14.75 vteřin se stal Jan Calta a získal sportovní hodinky Suunto. Vítězný čas si nejblíže tipnul Petr Ježek, který tím vyhrál rodinnou dovolenou k moři. Největší zábavou pro děti se kromě závodu ve slalomu ukázalo hrabání v kupě sněhu, kde čerti ukryly poklady.

Fotografie ze závodu zde.

Video z akce zde.

ČERTI NA JEŠTĚDU - skipas za 100 Kč a soutěž o zájezd do Egypta

Stará pověst o Ještědu vypráví příběh o třech čertech, kteří tu žili v jeskyni. Kolik myslíte, že se jich objeví na ještědských svazích v rámci akce pod příznačným názvem Čerti na Ještědu? Velkým lákadlem bude v sobotu 3. března denní permanentka za symbolickou stovku pro všechny lyžaře v masce čerta nebo čertice. Pro děti je připravena sněhová kupa plná cen. Každý si ale musí svou odměnu vyhrabat sám, čerti je totiž ukryli pod sníh. Pro všechny soutěživé lyžaře čerti v noci upraví sjezdovku F10 a ten nejrychlejší závodník získá sportovní hodinky Suunto. Kdo uhodne vítězný čas, získá zájezd pro celou rodinu do Egypta od CK Blue Style. Tatínkové jistě ocení ukázky vozů Volvo.  

skijested facebook banner 1000x666

Soutěžní otázka: Tipněte si nejrychlejší čas, který zajede vítěz závodu ve slalomu Čerti na Ještědu dne 3.3.2018?

Stačí si tipnout a odpověď poslat na email soutez@skijested.cz.

K odpovědi připište jméno, příjmení a datum narození.

Kompletní pravidla soutěže jsou uvedena zde

 

Startovné je zdarma a závodníci se mohou registrovat emailem na soutez@skijested.cz nebo až na místě v den akce od 8:30 do 10 hodin. Dětské závody slouží jako nábor nových členů do SK Ještěd.

 

Čerti na Ještědu 3.3. 2018 - program dne: 

08:30-10:00 hod. - registrace na dojezdu F10

                            - DJ, moderátor představuje pravidla soutěže

10:00-10:30 hod. - měřený závod mezi brankami na F10 - děti - 2 závodní kola 

10:30-11:00 hod. - kopání pokladu ve sněhu pro děti na dojezdu F10

10:30-12:00 hod. - měřený závod mezi brankami na F10 - dospělí - 2 kola

12:00-12:30 hod. - vyhlášení vítěze závodu a přítomný tipující lyžař z veřejnosti získá zájezd do Egypta

Pozvánka od RCL zde.

BS

„ROLBA TRACK NA JEŠTĚDU“ - Skiareál Ještěd nabízí adrenalinový zážitek

Kdo z vás v dětství nechtěl být kosmonautem, popelářem nebo rolbařem? Pro ty, kteří stále touží zakusit jízdu rolbou, připravil skiareál Ještěd novinku. Rolba Track nabízí zážitek plný adrenalinu v komfortu a bezpečí kabiny rolby. Průvodcem po ještědských svazích je vždy zkušený rolbař.

„Podmínky na sjezdovkách Ještědu jsou skvělé, nebojím se říct, že nejlepší za celou sezonu, protože kromě půl metru technického sněhu se konečně přidalo i sluníčko a dotvořilo ideální podmínky pro lyžování. Mrazivé počasí udržuje pisty v super kondici i během dne a rolbaři nemají úpravu tratí tak náročnou. Proto přicházíme s plněním dětských snů formou Rolba Tracku, což je vlastně jízda rolbou po sjezdovkách,“ láká nejen do skiareálu Renata Balašová. Rolba Track trvá přibližně 30 minut a nastupuje se u dolní stanice kabinkové lanovky na Ještěd, tedy na dojezdu sjezdovky F10. Rezervovat čas si mohou odvážní zájemci na emailové adrese rezervace@skijested.cz. Samotná jízda se nabízí v časovém rozmezí od 16:30 do 17:45 hod., tedy v době, kdy se kopec nevyužívá k běžnému lyžování a je vymezen právě údržbě sjezdových tratí. „Pokud chcete dát Rolba Track jako dárek, máme připravený voucher a ten je možný pak využít k jízdě. Cena jízdy, potažmo voucheru je 999 Kč,“ dodává k podmínkám novinky ve skiareálu Ještěd Renata Balašová.

Videopozvánka na Rolba Track: https://www.youtube.com/watch?v=QHcXD0oeQGQ&feature=youtu.be


Město Liberec Volvo Blue Style

severni-cechy-infokudy-z-nudyliberec-me-bavi

Partneři areálu Ještěd


HANNAHAtomic SalomonCoca-Cola SitourIMPULS Ráááádio
Centrum Babylon Liberec iqlandia DinoPark 2426i Intersport-2008-Logo 4c
Sport Park Liberec Hotel ARENA Turistická chata - PLÁNĚ pod Ještědem Turistické služby a ubytování pro region Jizerské hory.
 SK JEŠTĚD - alpské disciplíny Lyžařská škola Ještěd Ještěd Sport Sport KIDS SPORT CLUB TIGERS LIBEREC   

contact
contact